Emerging Technology and Actuarial Practise

Fast Forward 3x2Annmarie Geddes Baribeau schreef een inspirerend artikel in het augustus nummer van Contingencies. Het gaat over de impact van de technologische ontwikkelingen op het actuariaat. Een aantal thought leaders op dit gebied komt aan het woord. De actuariële professie kent haar disruptors – technologische ontwikkelingen die onverwacht oude processen en werkwijzen totaal verdringen. Net als telramen – vroeger een essentieel gereedschap van actuarissen – zullen spreadsheets het gaan afleggen tegen cloudcomputing bijvoorbeeld. Wat brengt de toekomst? Lees hier het hele artikel.

Update ActuarieelPodium

ActuarieelPodium.nlBeste Bezoeker,

De afgelopen maanden hebben voor Social Brothers in het teken gestaan van het verbeteren van het Actuarieel Podium. Na 2 geslaagde edities van de Actuaris van het Jaar verkiezing en bij behorende Actuarisdag werd het tijd dat Actuarieelpodium.nl ook eens een grondige facelift kreeg.

De basis van het Actuarieel Podium zijn de nieuwsberichten, daarom hebben we deze in de nieuwe versie een nog grotere rol gegevens. Met een duidelijk overzicht van de laatste artikelen en een verdeling van de homepage voor de verschillende onderwerpen is de website nu nog overzichtelijker.

Een ander aandachtspunt de afgelopen tijd is de laadsnelheid van de site geweest, door de grote hoeveelheden foto’s werd de website naar verloop van tijd wat trager, met een nieuw platform is de snelheid voor de komende tijd gewaarborgd.

Andere punten zijn de mogelijkheid tot het uploaden van eigen nieuws door de bezoekers van de website en een mooi overzicht van de laatste nieuwsbrieven.

Ik ben erg trots op het eind resultaat maar ben erg benieuwd naar jullie mening!

Veel plezier op Actuarieelpodium.nl

Ad Kok Actuaris van het Jaar 2013

Uitreiking 2013Op de landelijke Actuarisdag is Ad Kok uitgeroepen tot Actuaris van het Jaar 2013. Dhr. Kok AAG Hon FIA ontving de prijs in verband met zijn jarenlange inspanningen voor de actuariële beroepsgroep, zowel in nationaal als internationaal verband en zijn belangrijke rol in het vernieuwen van de actuariële opleiding in de jaren ‘90. De jury roemde zijn visie en inspanningen die erop gericht zijn om actuarissen klantgerichter te laten denken en handelen. Voor een publiek van ruim 200 actuarissen, overhandigde voorzitter van de jury, Ronald Latenstein van Voorst, de prijs aan de winnaar. Latenstein sprak over de turbulente tijden waar we momenteel mee te maken hebben en de rol die actuarissen daarin op zich zouden moeten nemen.

Kok sloot zich daarbij aan in zijn dankrede. ́Als actuarissen krijgen we de kans meer naar buiten te treden door uitkomsten te vertalen naar strategie en beleid. De openbare rapportages onder Solvency II worden daarin heel belangrijk. Consultatie daarover vindt nu plaats vanuit EIOPA. Laten we daarin onze stem laten horen want de uitkomst daarvan bepaalt of we een gewaardeerd stafmedewerker op de achtergrond worden of dat we gewaardeerd, zichtbaar en onafhankelijk ons werk kunnen doen. ́

De prijs bestond uit een bronzen sculptuur, een oorkonde en de titel Actuaris van het Jaar 2013. De andere twee genomineerden waren Dr. Angela van Heerwaarden AAG en Falco Valkenburg AAG RBA.

Kok werkt als onafhankelijk adviseur en actuaris. Hiervoor was hij onder meer partner bij KPMG en Towers Watson en concernactuaris bij Aegon en De Amersfoortse (ASR Nederland). Kok is erelid van Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en erelid (Honorary Fellow) van het Institute and Faculty of Actuaries UK. Hij vervulde jarenlang en vervult nog steeds bestuursfuncties bij onder andere het Actuarieel Genootschap, de Groupe Consultatif en de International Actuarial Association (IAA).

De jury van de Actuaris van het Jaar Prijs bestaat uit een afgewogen gezelschap van personen die vanuit verschillende rollen te maken hebben met actuarissen en het actuariële vakgebied. Jaarlijks worden vanuit het publiek actuarissen voorgedragen. De jury beoordeelt deze kandidaten op zaken als bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid, hoe wordt de rol van actuaris ingevuld en visie op het vak. De stem van het publiek telt in belangrijke mate mee in het eindoordeel. Dit jaar stemden ruim 250 vakgenoten op de actuaris van hun keuze.

De Actuarisdag stond dit jaar in het teken van de toekomst van het pensioenstelsel. Verschillende sprekers gaven vanuit hun eigen discipline hun visie op dit thema. Onder hen Dr. Jan Tamerus AAG, Master Actuariaat & ALM bij PGGM, Adviseur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Actuaris van het Jaar 2012. Daarnaast gaven Onno Verstegen, lid raad van bestuur van Delta Lloyd, Erik Lutjens, Hoogleraar Pensioenrecht en Jos Berkemeijer AAG, ervaren bestuurder en ondernemer, hun visie op dit actuele thema. Jeroen Koopmans presenteerde het onderzoek dat LCP heeft uitgevoerd naar de uitvoeringskosten van pensioenen wat dezelfde dag werd gepubliceerd.

De Actuarisdag en de Actuaris van het Jaar Prijs worden jaarlijks georganiseerd door het Actuarieel Podium. Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Het Actuarieel Podium is een initiatief van FTE Groep.

Genomineerden Actuaris van het Jaar bekend

De genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2013 zijn bekend. Het gaat om Dr. Angela van Heerwaarden AAG, Ad Kok AAG Hon FIA en Falco Valkenburg AAG RBA. Vanuit het publiek zijn de afgelopen maanden verschillende kandidaten voorgedragen. De jury heeft deze beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Drie Actuarissen zijn door de jury uiteindelijk genomineerd.

Lees op deze pagina verder over de kandidaten en het verdere verloop.

RGA partner van Actuarieel Podium

In juli 2013 is internationale herverzekeraar RGA toegetreden als partner van Actuarieel Podium. RGA is een organisatie die grotendeels bestaat uit Actuarissen. De organisatie onderschrijft het belang van het zichtbaarder maken van de actuariële professie. RGA investeert hierin middels marktonderzoek, publicaties en seminars en nu dus als partner van Actuarieel Podium.

RGA is een van de grootste herverzekeraars van de wereld, op het gebied van levensverzekeringen, met bijna $2.9 biljoen aan bestaande levensverzekeringenrisico’s in portefeuille per december 2012. RGA is hiermee marktleider in facultatieve underwriting, met meer dan 300.000 aanvragen voor levensverzekeringen per jaar. Het hoofdkantoor van RGA is gevestigd in St. Louis in de Verenigde Staten. RGA International Reinsurance Company Limited, Netherlands Office is gevestigd aan de Zuidas in Amsterdam.

Kijken in de spiegel

Vandaag is het rapport ‘Kijken in de spiegel’ gepresenteerd door de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen. Het rapport is geschreven in opdracht van Transparancy International Nederland en kan gezien worden als een spoorboekje voor integer pensioenbestuur.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om het bestuur te verbeteren, zoals het verbeteren van de communicatie en het afleggen van verantwoording. De werkgroep stond onder leiding van professor Jean Frijns. Daarnaast zaten er in de werkgroep 9 pensioenexperts waaronder Guus Boender van Ortec, Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Coen van Dedem van Hunter Participaties die tevens de rol van secretaris vervulde. Vorig jaar tijdens Actuarisdag besprak Van Dedem enkele van de onderwerpen uit het rapport met een zeer geïnteresseerd publiek. Vandaag geeft hij zijn persoonlijke toelichting op het afgeronde rapport. Lees hier het hele rapport.

Den Haag, 21 mei 2013
Geachte lezer,

Tijdens de dag van de actuaris op 2 oktober 2012 heb ik een inleiding gegeven over risico beheersing in het kader van integriteit. Dit in het licht van de werkgroep integriteit pensioenfondsen onder leiding van prof. Jean Frijns. Vandaag wordt het rapport van de werkgroep met de titel “KIJKEN IN DE SPIEGEL” gepresenteerd

Reinier Roosen heeft mij gevraagd het rapport via de website van Actuarieel Podium ter beschikking te stellen en daarbij een persoonlijke inleiding te voegen. Met veel plezier geef ik aan dat verzoek gevolg.

Twee begrippen staan centraal in het rapport: integriteit en dilemma. We weten allemaal hoe lastig en hinderlijk dilemma’s zijn. Geen van de oplossingsrichtingen geeft namelijk een garantie op een goede beslissing. Integriteit is daarbij het kompas dat richting kan geven aan het besluitvormingsproces.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen waar anders dan reguliere beleidsbeslissingen met een korte tijdshorizon beslissingen genomen moeten worden met een tijdshorizon van zo maar 40 jaar?

Naar de mening van de werkgroep is het wezen van het pensioenfonds vertrouwen; vertrouwen van de deelnemers in het bestuur en vertrouwen tussen groepen deelnemers onderling. De nadruk in het rapport ligt daarom op de gedragsaspecten van goed bestuur: integriteit, transparant zijn en de bereidheid verantwoording af te leggen over het beleid.

Pensioenfondsen worden voor het eerst in hun geschiedenis geconfronteerd met een snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds. Tegelijkertijd plaatsen maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen pensioenfondsbesturen voor dilemma’s in de besluitvorming en de uitvoering van hun beleid.

Beslissingen zoals gezegd met een ongebruikelijk lange tijdshorizon; het zijn dus beslissingen met vaak onzekere uitkomsten. Bovendien spelen bij de besluitvorming vaak conflicterende belangen binnen het pensioenfonds een rol; tussen de actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden. Ook zijn er conflicterende belangen met die van de werkgever en van de samenleving als geheel. Aan de hand van herkenbare en aanprekende dilemma’s komt het rapport met een routekaart voor besluitvorming bij dilemma’s en de verantwoording van die besluitvorming.

De werkgroep heeft zich dus gericht op het spanningsveld waarin besturen zich bevinden. Daarmee de discussie over de toekomst van het pensioensysteem niet vanuit een technische optiek (beleggingen, methodes van omgang met generaties, etc.) bezien maar vanuit de verantwoordelijkheden van pensioenfondsbesturen.

Wil Reinier hartelijk danken voor de gelegenheid dat ik het rapport onder jullie aandacht kan brengen. Voel je vrij het rapport te downloaden en te verspreiden.

Hartelijke groet,

Coen van Dedem
Secretaris van de werkgroep integriteit pensioenfondsen

Bovenberg pleit voor hervormingen pensioenstelsel

Het tijdschrift TPEdigitaal heeft een themanummer gewijd aan het afscheid van CPB-directeur Coen Teulings. Lans Bovenberg, hoogleraar Algemene Economie, levert daarin een bijdrage waarin hij pleit voor verdergaande hervorming in het aanvullende pensioenstelsel. Om zo de eigendomsrechten op risicovolle pensioenen nog beter te borgen en het aanvullende pensioenstelsel dichter te brengen bij de door Teulinngs bepleitte ‘generatierekeningen’. Je vindt de publicatie hier.

Aandacht voor risicomanagement verslapt

Door de economische crisis hebben bedrijven steeds minder aandacht voor externe risico’s die hun bedrijfsvoering in gevaar brengen. Gemiddeld daalde de paraatheid op de top 10 risico’s voor het bedrijfsleven van 66% in 2011 naar 59% in 2013. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon, waarvoor meer dan 1.400 organisaties uit 70 landen zijn ondervraagd. De risico top 3 is sinds 2011 niet gewijzigd en blijft ook de komende jaren hetzelfde; politieke risico’s zijn nieuw in de top 10. De verwachting volgens de respondenten is dat dit risico zal stijgen naar de 6e plaats in 2016.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te downloaden. De rest van het artikel vind je hier.