Kijken in de spiegel

Vandaag is het rapport ‘Kijken in de spiegel’ gepresenteerd door de Werkgroep Integriteit Pensioenfondsen. Het rapport is geschreven in opdracht van Transparancy International Nederland en kan gezien worden als een spoorboekje voor integer pensioenbestuur.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan om het bestuur te verbeteren, zoals het verbeteren van de communicatie en het afleggen van verantwoording. De werkgroep stond onder leiding van professor Jean Frijns. Daarnaast zaten er in de werkgroep 9 pensioenexperts waaronder Guus Boender van Ortec, Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Coen van Dedem van Hunter Participaties die tevens de rol van secretaris vervulde. Vorig jaar tijdens Actuarisdag besprak Van Dedem enkele van de onderwerpen uit het rapport met een zeer geïnteresseerd publiek. Vandaag geeft hij zijn persoonlijke toelichting op het afgeronde rapport. Lees hier het hele rapport.

Den Haag, 21 mei 2013
Geachte lezer,

Tijdens de dag van de actuaris op 2 oktober 2012 heb ik een inleiding gegeven over risico beheersing in het kader van integriteit. Dit in het licht van de werkgroep integriteit pensioenfondsen onder leiding van prof. Jean Frijns. Vandaag wordt het rapport van de werkgroep met de titel “KIJKEN IN DE SPIEGEL” gepresenteerd

Reinier Roosen heeft mij gevraagd het rapport via de website van Actuarieel Podium ter beschikking te stellen en daarbij een persoonlijke inleiding te voegen. Met veel plezier geef ik aan dat verzoek gevolg.

Twee begrippen staan centraal in het rapport: integriteit en dilemma. We weten allemaal hoe lastig en hinderlijk dilemma’s zijn. Geen van de oplossingsrichtingen geeft namelijk een garantie op een goede beslissing. Integriteit is daarbij het kompas dat richting kan geven aan het besluitvormingsproces.

Wat betekent dit voor pensioenfondsen waar anders dan reguliere beleidsbeslissingen met een korte tijdshorizon beslissingen genomen moeten worden met een tijdshorizon van zo maar 40 jaar?

Naar de mening van de werkgroep is het wezen van het pensioenfonds vertrouwen; vertrouwen van de deelnemers in het bestuur en vertrouwen tussen groepen deelnemers onderling. De nadruk in het rapport ligt daarom op de gedragsaspecten van goed bestuur: integriteit, transparant zijn en de bereidheid verantwoording af te leggen over het beleid.

Pensioenfondsen worden voor het eerst in hun geschiedenis geconfronteerd met een snel afnemend vertrouwen van deelnemers in hun pensioenfonds. Tegelijkertijd plaatsen maatschappelijke, demografische en economische ontwikkelingen pensioenfondsbesturen voor dilemma’s in de besluitvorming en de uitvoering van hun beleid.

Beslissingen zoals gezegd met een ongebruikelijk lange tijdshorizon; het zijn dus beslissingen met vaak onzekere uitkomsten. Bovendien spelen bij de besluitvorming vaak conflicterende belangen binnen het pensioenfonds een rol; tussen de actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden. Ook zijn er conflicterende belangen met die van de werkgever en van de samenleving als geheel. Aan de hand van herkenbare en aanprekende dilemma’s komt het rapport met een routekaart voor besluitvorming bij dilemma’s en de verantwoording van die besluitvorming.

De werkgroep heeft zich dus gericht op het spanningsveld waarin besturen zich bevinden. Daarmee de discussie over de toekomst van het pensioensysteem niet vanuit een technische optiek (beleggingen, methodes van omgang met generaties, etc.) bezien maar vanuit de verantwoordelijkheden van pensioenfondsbesturen.

Wil Reinier hartelijk danken voor de gelegenheid dat ik het rapport onder jullie aandacht kan brengen. Voel je vrij het rapport te downloaden en te verspreiden.

Hartelijke groet,

Coen van Dedem
Secretaris van de werkgroep integriteit pensioenfondsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *